Algemene Voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden voor het adverteren op CampingAssist.eu en gerelateerde websites

Artikel 1 Partijen
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het adverteren op de website(s) welke CampingAssist aanbiedt. De website CampingAssist.eu en de bijbehorende diensten zijn activiteiten van CampingAssist, welke onderdeel is van Stay In Motion gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag.
Algemeen e-mailadres: info@campingassist.eu
Ingeschreven bij de KvK te Den Haag onder nummer: 64850560
BTW nummer: NL174855229B05

Door zich als adverteerder te registreren aanvaardt de adverteerder deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere advertentie die wordt geplaatst op CampingAssist.eu.

Artikel 3 Registratie als adverteerder
3.1 Men kan op de website(s) CampingAssist.eu advertenties plaatsen, nadat men zich als adverteerder heeft geregistreerd. Het adverteren staat enkel open voor particulieren en ondernemers/rechtspersonen welke een camping beheren. Men kan zich als adverteerder registreren door het online registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen en deze algemene voorwaarden te aanvaarden.
3.2 Registratie als adverteerder is gratis.
3.3 De door de adverteerder gekozen gebruikersnaam en wachtwoord geven de adverteerder de gelegenheid op CampingAssist.eu advertenties te plaatsen. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en dient deze niet aan derden ter beschikking te stellen. CampingAssist is op generlei wijze aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen aan derden van gebruikersnaam en wachtwoord.
3.4 De adverteerder erkent dat CampingAssist te allen tijde het recht heeft het adverteren op CampingAssist.eu tijdelijk of permanent te ontzeggen aan adverteerders welke onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen jegens CampingAssist of aan derde in verband met CampingAssist.eu dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houden.
3.5 De adverteerder staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde gegevens en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze – zonodig – te wijzigen.

Artikel 4 Positie van CampingAssist
4.1 De adverteerder erkent dat CampingAssist de website(s) CampingAssist.eu slechts ter beschikking stelt aan adverteerders en in de advertenties geïnteresseerde derden, dat CampingAssist op generlei wijze betrokken is bij een eventeële transactie tussen de adverteerder en derden en dat CampingAssist.eu als passieve online doorgever van informatie fungeert. CampingAssist is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden objecten, de getrouwheid of nauwkeurigheid van de advertentie, de bevoegdheid van een adverteerder om aangeboden objecten daadwerkelijk te kunnen aanbieden, noch de bevoegdheid van een klant/campeerder om aangeboden objecten daadwerkelijk te kunnen benutten/huren.
4.2 De adverteerder erkent dat CampingAssist niet aansprakelijk is voor het al dan niet tot stand komen van een transactie, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de transactie gehanteerde betalingswijzen.
4.3 De adverteerder erkent dat CampingAssist het recht heeft de aangeleverde advertenties redactioneel te bewerken en/of in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de advertenties voldoen aan de daaraan door CampingAssist gestelde (redactionele) eisen.
4.4 De adverteerder erkent dat CampingAssist het recht heeft advertenties te weigeren of op welk moment na plaatsing dan ook te verwijderen van CampingAssist.eu, zoals advertenties voor objecten die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren, advertenties voor objecten waarvan de verkoop rechten van derden schendt, advertenties voor ieder ander object dat, naar het uitsluitend oordeel van CampingAssist, niet in overeenstemming is met de doelstelling van CampingAssist en/of de reputatie van CampingAssist kan schaden en advertenties waarvan de inhoud naar het uitsluitend oordeel van CampingAssist inbreuk maakt op rechten van derden (zoals rechten van intellectuele eigendom) of anderszins als onrechtmatig jegens derden heeft te gelden.
4.5 De adverteerder erkent dat CampingAssist het recht heeft een advertentie van de website(s) CampingAssist.eu te verwijderen indien adverteerders of derden misbruik maken van CampingAssist.eu, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
4.6 De adverteerder aanvaardt dat CampingAssist niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van CampingAssist overeenkomstig artikelen 3.4, 4.3, 4.4 en 4.5 en zal CampingAssist vrijwaren tegen alle aanspraken van derden ter zake van in die artikelen genoemde niet toegestane handelingen door de adverteerder.
4.7 De adverteerder aanvaardt dat CampingAssist niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de adverteerder lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot CampingAssist.eu, of als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van CampingAssist in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van CampingAssist.
4.8 De adverteerder behoudt alle rechten t.o.v. de CampingAssist met betrekking tot eventuele betalingen die zijn verricht door de adverteerder aan de CampingAssist voor het plaatsen van advertenties.
4.9 CampingAssist wordt eigenaar van de ingezonden advertentietekst en behoudt zich het recht voor de tekst buiten CampingAssist te publiceren.

Artikel 5 Verplichtingen adverteerder
5.1 Adverteerder is gehouden een aangeboden object naar waarheid te presenteren. Adverteerder kan daartoe het aangeboden object omschrijven en/of gebruikmaken van de op CampingAssist.eu geboden mogelijkheid foto´s en of film fragmenten toe te voegen. Adverteerder is verplicht eventuele aanwijzingen van CampingAssist in dit opzicht op te volgen.
5.2 Adverteerder dient een aan te bieden object aan te bieden in de bij het betreffende object passende rubriek.
5.3 De verschillende advertentiemogelijkheden en de daarvoor in rekening gebrachte kosten staan vermeld op de internetwebsite CampingAssist.eu.
Voordat de advertentie definitief geplaatst wordt, wordt er een overzicht met de kosten voor de verschillende vormen van het plaatsen van de advertentie getoond. De adverteerder kan dan alsnog besluiten het plaatsingsproces af te breken waardoor er geen kosten in rekening worden gebracht en de advertentie niet zal worden geplaatst.

Artikel 6 Informatie en privacy
6.1 CampingAssist gebruikt de van adverteerders verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van CampingAssist.eu. Deel van deze algemene voorwaarden maakt uit het privacyreglement van CampingAssist, dat als bijlage bij deze algemene voorwaarden is opgenomen.
6.2 De adverteerder staat ervoor in dat de door hem bij registratie of ter zake van een aangeboden object verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:
-juist, volledig en accuraat is;
-geen gestolen goederen betreft;
-geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht van een derde;
-niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;
-geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;
-geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;
-geen computervirussen, trojans, worms, tijdbommen, `cancelbots´ of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma´s of website(s)s te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;
-geen directe of indirecte links bevat naar of beschrijvingen bevat van objecten die verboden zijn op CampingAssist.eu onder deze overeenkomst of waarheen de adverteerder geen recht heeft te linken.
6.3 De adverteerder staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met CampingAssist.eu die de normale werking van CampingAssist.eu kan verstoren, noch gegevens naar CampingAssist.eu verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van CampingAssist.eu onevenredig zwaar belasten.

Artikel 7 Bevoegde rechter en rechtskeuze
7.1 Ieder geschil dat verband houdt met het adverteren op CampingAssist.eu en/of deze algemene voorwaarden kan worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dat kan zijn de geschillencommissie thuiswinkel of gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de consument het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
7.2 Het adverteren op CampingAssist.eu en deze algemene voorwaarden worden in hun geheel beheerst door Nederlands recht.

Artikel 8 Algemeen
8.1 Indien een of meerdere bepalingen of gedeelten van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zullen worden geacht door een rechterlijke instantie, zullen deze geacht worden afscheidbaar te zijn van de Algemene Voorwaarden en de geldigheid van de overige bepalingen niet aan te tasten.
8.2 Herroepingrecht:
De consument accepteert dat, bij plaatsen van een advertentie dan wel bij reageren op een advertentie, hij daarmee geacht wordt in te stemmen met de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst. Het zichttermijn van artikel 46d Burgerlijk Wetboek 7 wordt hier uitdrukkelijk uitgesloten. De adverteerder dient onmiddellijk bij het op de website staan van zijn advertentie te kijken of dit correct is.
Klachtenprocedure;
CampingAssist zal binnen een termijn van 30 dagen alle klachten in behandeling nemen. Voor klachten kunt u schrijven naar:
CampingAssist
Boendalestraat 59, 2531XK Den Haag (Letop: GEEN BEZOEKADRES)
Algemeen e-mailadres: info@CampingAssist.eu
8.3 CampingAssist correspondeert met adverteerders door middel van e-mailboodschappen naar het door de adverteerder in het registratieformulier opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.
8.4 De adverteerder erkent dat CampingAssist bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Bij wijzigen van deze algemene voorwaarden zullen alle geregistreerde gebruikers van CampingAssist.eu hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van een e-mailbericht naar het door de gebruiker opgegeven emailadres. Tevens worden de nieuwe algemene voorwaarden document ter beschikking gesteld op de CampingAssist.eu.

Privacyreglement CampingAssist.eu
CampingAssist.eu verkrijgt op verschillende manieren gegevens over de adverteerders en de andere bezoekers van de website(s). Dit privacyreglement geeft in het kort aan op welke manieren CampingAssist.eu dergelijke gegevens verkrijgt en hoe daar vervolgens gebruik van wordt gemaakt.

Administratie;
De door CampingAssist.eu verkregen persoonsgegevens worden opgenomen in een administratie, die overeenkomstig de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag.

Registratieformulier;
Iedereen die een Camping via de website(s) van CampingAssist.eu wil aanbieden, kan adverteerder worden door het online registratieformulier op de website(s) in te vullen en de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Via het registratieformulier verkrijgt CampingAssist.eu de gegevens die nodig zijn om adverteerders de gelegenheid te geven campings aan te bieden via de website(s) CampingAssist.eu. Het gaat onder andere om communicatiegegevens, te weten de naam, adresgegevens en het e-mailadres van de adverteerder.
Door het invullen en verzenden van het registratieformulier geeft de (aspirant) adverteerder toestemming voor het verzamelen en gebruik van de gegevens zoals neergelegd in dit

Privacyreglement;
Bij het plaatsen van een advertentie dient de adverteerder een telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. Deze gegevens dienen slechts om het contact tussen adverteerder en kampeerders tot stand te kunnen brengen en worden niet gebruikt door andere partijen dan CampingAssist.eu.

E-mail service;
Alle adverteerders worden per e-mail op de hoogte gehouden van relevante wijzigingen in het gebruik van CampingAssist.eu, daaronder begrepen relevante wijzigingen van de Algemene Voorwaarden;

Apparatuur en programmatuur, IP-adressen;
Om de dienstverlening zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeften van de adverteerders en andere bezoekers verzamelt de website(s) gegevens (geen persoonsgegevens) over de apparatuur en programmatuur waarvan de adverteerders en andere bezoekers gebruik maken. Het betreft gegevens over de gebruikte browsersoftware (bijv. Firefox of Internet Explorer) en over de systeemsoftware (bijv. MacIntosh, MS Windows). Ook gegevens over het gebruikte beeldschermformaat worden verzameld. Voorts houdt CampingAssist.eu voor dit doel geanonimiseerde IP-adressen van adverteerders en andere bezoekers bij. Al deze gegevens worden alleen in geaggregeerde vorm vastgelegd.

Onrechtmatig gebruik;
CampingAssist.eu behoudt zich het recht voor de gegevens van een adverteerder, waarvan naar mening van CampingAssist aannemelijk is dat hij bij zijn gebruik van CampingAssist.eu onrechtmatig handelt, te verstrekken aan de justitiële autoriteiten, wanneer deze CampingAssist dit gemotiveerd verzoeken.

Wijziging of verbetering van vastgelegde gegevens;
Adverteerders hebben via de website(s) op hun persoonlijke pagina toegang tot de gegevens die CampingAssist.eu over hen heeft vastgelegd (naam, adresgegevens en e-mailadres). Adverteerders kunnen deze gegevens zo nodig wijzigen of te verbeteren. Ook kunnen de wijzigingen etc. worden doorgegeven via info@campingassist.eu zodat CampingAssist dit verwerkt binnen 5 werkdagen.